Niečo k dejinám Cirkvi bratskej…

Hlásime sa k základným starokresťanským vyznaniam viery, svetovej a domácej reformácii i zásadám evanjelikálneho hnutia. Naše historické korene siahajú do obdobia reformácie v Čechách, žijeme duchovným odkazom Jednoty bratskej, ktorej biskupom bol Ján Amos Komenský a ktorá vznikla v 15-tom storočí ako pevná súčasť prebudeneckého hnutia v Európe, hnutia, ktoré stojí na osobnom vzťahu človeka s Bohom. Našu identitu formoval v 18-om storočí teologický vplyv Škótskej presbyterskej cirkvi a Bostonskej misie kongregačných zborov (USA), obrovské duchovné prebudenie pre nás znamenala práca Modrého kríža. Pán Boh vo svojich veľkých plánoch použil z našej histórie len za ostatných sto rokov také osobnosti ako Kristínu a Máriu Royové (založili Modrý Kríž), profesora Jozefa Roháčka (preložil Bibliu z pôvodných jazykov do slovenčiny), J. O. Markuša (kazateľ a teológ, ktorý priviedol niekoľko stoviek Slovákov z Dolnej zeme na Slovensko po II.svetovej vojne), F. Ciesara (evanjelistu a zakladateľa nových zborov), M. Jurča a O. Luptáka (stavitelia nových modlitební počas totality), J. Rosa (nestor diakonickej práce na Slovensku – dnešná Betánia), I. Valenta (hudobný skladateľ a muzikológ), Dr. Ľ. Fazekaša (kazateľ a teológ, zakladateľ Katedry evanjelikálnej teológie a misie na UMB v Banskej Bystrici v r.1993).

Niečo z príbehu nášho zboru…

Začiatky nášho zboru siahajú do rokov totality (1960-1970), kedy sa kresťanskí študenti z celého Československa študujúci na VŠDS v Žiline začali ilegálne spoločne modliť a študovať Písmo sväté. Ich modlitby Pán Boh vypočul a k duchovnej práci mnohých študentov (K. Fojtík, K. Zientek, S. Bolek, W. Siuda, J. Rzyman, Z. Beňová, J. Hrabovská) sa v neľahkej dobe prenasledovania kresťanov priznal. Cirkev bratská bola v Žiline oficiálne zaregistrovaná síce už v roku 1981, no ustanovenie Zboru Cirkvi bratskej prišlo až o desať rokov, v januári 1991. V našej mladej histórii nám Pán Boh poslal týchto kazateľov a služobníkov slova, ktorí tu žili a pôsobili:

1982 – 1993 Dr. Vladimír Fajfr, Ing. Petr Mazur, Ing. Stanislav Stébel
1993 – 1996 ThMgr. Dušan Jaura, PhD
1998 – 2016 Ing. PhDr. Tibor Máhrik, PhD DipTh.
2016 – Mgr. Marián Cabadaj (správca zboru), Ing. PhDr. Tibor Máhrik, PhD DipTh., Ing. Ján Máhrik

Niečo o vzťahoch Cirkvi bratskej s inými cirkvami…

Sme časťou všeobecnej univerzálnej Cirkvi, preto vytvárame vzťahy s cirkvami na lokálnej, národnej i nadnárodnej úrovni. Takmer v každej krajine Európy a vo vyspelých krajinách sveta sú cirkvi podobné nám. Všetky vytvárajú 28 národných zväzov, ktoré sa spojili do Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych zborov. Prostredníctvom Svetového reformovaného zväzu sme časťou Svetovej rady cirkví, ktorej predstavitelia sa vzájomne navštevujú, modlia a diskutujú o duchovných otázkach. V rámci Slovenska spolupracujeme s Evanjelickou alianciou a sme členom Ekumenickej rady cirkví. Tu, v Žiline, spolupracujeme v rôznych oblastiach so všetkými miestnymi cirkvami otvorenými ekuméne (EKUZA).