NAJNOVŠIE KÁZNE

Ako to je s kresťanstvom - človek, ktorý odovzdal svoj život Kristovi, hreší ešte alebo nie? Ak je niekto novým stvorením... a Ježiš je Pánom jeho/jej života... je možné nehrešiť?…
Ako si predstavuješ Boha? Lebo Boh si predstavuje, že budeš ako On.

Ide o život(?)

30. septembra 2018
Ak nejde o život, tak ide o ..."nič"... Fráza, ktorú je bežné počuť ako utešenie, keď nám niečo nevychádza. Na druhej strane sa všetci správame tak, že o život ide.…

Naše vedenie

Marián Cabadaj (1988)

Správca zboru

Marián Cabadaj (1988)

Absolvoval teologické vzdelanie na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V lete 2016 sa stal správcom cirkevného zboru Cirkvi bratskej v Žiline. Rád vyučuje, usiluje o progresívny rast cirkvi a hľadá inovatívne prístupy k dielu evanjelia.

Tibor Máhrik (1961)

Kazateľ pre pastoráciu

Tibor Máhrik (1961)

Študoval doma i v zahraničí, odborne sa profiloval v oblastiach techniky, filozofie a teológie. Špecializuje sa na problematiku rodiny (komunikácia, výchova detí, problematiká kríz) a rozvoja osobnosti (kritické myslenie, tvorivosť, adaptabilita).

Ján Máhrik (1985)

Kazateľ pre zakladanie zborov

Ján Máhrik (1985)

Popri štúdiu počítačového inžinierstva na Žilinskej univerzite absolvoval biblickú školu na Moore Theological College, Sidney (Australia). Ján je poverený zakladaním a vedením novej cirkevnej komunity Za kostolom.

NEDEĽNÉ STRETNUTIE

RADI VÁS TÚTO NEDEĽU UVIDÍME MEDZI NAMI

NEDEĽA 9:30 | ZUŠ L. Árvaya v Žiline